Skip to content

EFP S3-დონის კლინიკური მეთოდების გაიდლაინი


  I-III პაროდონტიტის მკურნალობა

  EFP S3-დონის კლინიკური მეთოდების გაიდლაინი

  საიდან მოდის ამ გაიდლაინის საჭიროება?

  პაროდონტიტის ახალი კლასიფიკაცია გაამარტივებს სათანადო პროფილაქტიკური და თერაპიული ინტერვენციების გამოყენებას, დაავადების სტადიის და ხარისხის მიხედვით. აღნიშნული რეკომდენაციები საშუალებას მოგცემთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის გამოყენებას I-III სტადისს პაროდონტიტის მართვისას.

  რა უნდა იცოდნენ პაციენტებმა?


  აუცილებელი წინაპირობაა – თერაპია არის პაციენტის
  დიაგნოზის,გამომწვევი მიზეზების, რისკ–ფაქტორების, ალტერნატიული მკურნალობის,მოსალოდნელი რისკების და სარგებლის დასადგენად,მათ შორის მოიცავს ახსნაგანმარტებას მკურნალობაზე უარის თქმის შედეგებთან
  დაკავშირებით.

  ამ განხილვას უნდა მოჰყვეს შეთანხმება ინდივიდუალური
  მოვლის საშუალებებზე

  შესაძლოა გეგმა შეიცვალოს მკურნალობის პროცესში, ეს დამოკიდებულია პაციენტის უპირატესობებზე, კლინიკურ შედეგებზე და ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე.

  როგორ განვმარტოდთ ეს მაჩვენებლები?

  • ლურჯი ფერი: რეკომენდაციები კონკრეტულ სტრატეგიებზე მკურნალობის ან სპეციფიკური პროცედურის სასარგებლოდ.
  • სტაფილოსფერი: ღია რეკომენდაცია,რომელიც პასუხისმგებელია მკურნალობის კონკრეტული სტრატეგიის ან პროცედურის საბოლოო არჩევანზე, პაციენტის სპეციფიკურ მახასიათებლებზე დაყრდნობით. გაურკვეველი რეკომენდაცია,რომლის დაზუსტებისთვის საჭიროა შემდეგი კვლევა.
  • წითელი ფერი: რეკომენდაცია განსაკუთრებული სტრატეგიის წინააღმდეგ,მკურნალობის ან სპეციფიური პროცედურის მიმართ.
  რეკომენდაციის ხარისხი აღწერარჩება
  Aმტკიცე რეკომენდაციაჩვენ გირჩევთ
  ჩვენ არ გირჩევთ
  Bრეკომენდაციაჩვენ გთავაზობთ ჩვენ არ გთავაზობთ
  Oღია რეკომენდაციაშეიძლება გათვალისწინება

  რეკომენდაციის სიძლიერე შეფასების სქემა (გერმანიის სამეცნიერო სამედიცინო საზოგადოების ასოციაცია (AMWF) დადგენილი გაიდლაინი,კომისია 2012


  ნაბიჯი 1

  მიზანი:

  პაციენტის მოტივაციის შედეგად მისი უნარ-ჩვევების შეცვლა,რომ განხორციელდეს:

  • სუპრაგინგივალური ბიოაპკის წარმატებით მოცილება
  • რისკ-ფაქტორების კონტროლი
  • უნდა ჩატარდეს პაროდონტიტის მქონე ყველა პაციენტში, დაავადების სტადიის მიუხედავად.

   

  ხშირად ხელახლა უნდა შეფასდეს, იმისთვის რომ:

  • განაგრძოთ მოტივირება ან აღმოაჩინოთ სხვა ალტერნატივა
  • განვითარდეს ბიოაპკის მოცილების უნარები, საჭიროებისამებრ მოდიფიცირდეს
  • მივცეთ შესაბამისი რეაგირების საშუალება მკურნალობის შემდგომ ეტაპზე.


  პაციენტის სუპრაგინგივალური ბიოაპკის კონტროლი

  რეკომენდირებული ინტერვენციები რეკომენდირებული შემოთავაზებული

   რეკომენდირებული

  პირის ღრუს ჰიგიენის პრაქტიკა გადამწყვეტია მკურნალობის ყველა ეტაპზე და მიღწეულია ქცევის ცვლილებებში პაციენტის ჩართულობის მეშვეობით.


  (სპეციფიკური რეკომენდაციების სექციაში მხარდამჭერი პაროდონტის მოვლა)

  დაუზუსტებელია

  სამოტივაციო ინტერვიუ ან კოგნიტურ ქცევით მკურნალობისას არ მოახდინა მნიშვნელოვანი გავლენა


  პროფესიონალური სუპრაგინგივალური ბიოაპკის კონტროლი

  რეკომენდირებული ინტერვენციები რეკომენდირებული შემოთავაზებული

  ბიოაპკის პროფესიონალური, მექანიკური მოცილება(PMPR) და ბიოაპკის შეკავების ფაქტორების კონტროლი მკურნალობის პირველი ეტაპის ფუნდამენტური ნაწილია.


  რისკ-ფაქტორების კონტროლი

  რეკომენდირებული ინტერვენციები რეკომენდირებული შემოთავაზებული
  რისკ-ფაქტორების კონტროლი რეკომენდირებულია როგორც მკურნალობის პირველი ეტაპის ნაწილი.
  თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის ინტერვენციები რეკომედებულია,როგორც მკურნალობის პირველი ეტაპის ნაწილი
  საჭიროა დიაბეტის კონტროლის ჩარევა

  დაუზუსტებელია

  არ არის ცნობილი იზრდება თუ არა ფიზიკური აქტივობა
  არ არის ცნობილი ახდენს თუ არა გავლენას წონის კლება დიეტისა და ცხოვრების წესის მეშვეობით.

  ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ფაქტობრივი კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინების გრაფიკულ ადაპტაციას და მკითხველები მიმართავენ ორიგინალი სტატიის სწორი განმარტებისთვის ,,Treatment of stage-The EFP 53-LEVEL კლინიკური გადლაინი’’ SENZ-ისა და თანამშრომლების მიერ, J CLIN Periodontology2020